Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hier je gegevens in:

BLOG's

Lees hier het blog van Marjolein Zwik over 'De noodzaak van doelgericht handschriftonderwijs II' gepubliceerd op 08-09-2023!

onderzoekonderwijs.net/2023/09/08/de-noodzaak-van-doelgericht-handschriftonderwijs-ii/

Lees hier het blog over 'Als leren schrijven moeizaam gaat' van Mirjam Damen en Maud Lapien uit het Balans Magazine 2 2023

balansdigitaal.nl/kennisbank/onderwijs/ondersteuning-op-school/als-leren-schrijven-moeizaam-gaat/

06-07_BM01-2023_Lobby-OnderwijsCOLUMN-vs3.pdf (1696973)

 

Lees het blog over 'Kinderen van nu en leren schrijven: is dat nog wel van deze tijd' van Anneloes Overvelde en Marie-Jose de Ridder dat hoort bij de OnderwijsColumn 'Leren schrijven'  uit het Balans Magazine nummer 3!


BLOG Digital natives en schrijven DEF.pdf (95,1 kB)

juni 2022

Lees het blog 'Kleuters en leren schrijven!' van Marie-Jose de Ridder. 

Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter!

Thema Kleuters en schrijven blog Marie-José 4 april (1).pdf (139007) 

 

april 2022

Over ons

  • 13-11-2014 10:55

    Over ons

    SchrijvenNL bestaat uit professionals vanuit verschillende disciplines. Samen maken we ons sterk voor kinderen met schrijfmoeilijkheden!

 

Ria Nijhuis- van der Sanden 

 

Prof.dr.Ria Nijhuis-van der Sanden was vanaf 1976 werkzaam als kinderfysiotherapeut in haar eigen praktijk in Almelo. In die periode werd intensief samengewerkt met het onderwijs adviescentrum, de schoolartsendienst, het Riagg, het medisch kinderdagverblijf De Reggeberg en diverse scholen voor buitengewoon onderwijs. Dit resulteerde in 1982 in de oprichting van de eerste school voor In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK-school). Uit die tijd stammen ook de eerste cursussen voor leerkrachten om het bewegings- en schrijfonderwijs op scholen te verbeteren. Nadat zij een studie startte aan de Open Universiteit ging zij in 1993 in het Radboud Universitair Medisch Centrum werken waar zij tot 2011 werkte als hoofd van de afdeling Kinderfysiotherapie. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar het Syndroom van Turner en ook in dit onderzoek stonden schrijftaken cenraal. Zij is mede auteur van de richtlijn Motorische schrijfproblemen bij kinderen uit 2011. Sinds 2009 is zij hoogleraar Paramedische Wetenschappen bij de afdeling IQ Healthcare en de afdeling Revalidatie in het Radboud Universtitair Centrum.                          

Anneloes Overvelde

 

Anneloes is kinderfysiotherapeut en heeft jarenlange praktische ervaring in de eerste lijn. Zij is in 2013 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op experimenteel onderzoek naar het leren schrijven bij goede en zwakke schrijvers. Haar vervolgonderzoek is gericht op motorisch leren van vaardigheden en van schrijven in het bijzonder. Zij is eerste auteur van het KNGF Evidence Statement Kinderen met motorische schrijfproblemen, en van het hoofdstuk Schrijfproblemen in het handboek Kinderfysiotherapie (2013). Daarnaast begeleidt zijn master studenten kinderfysiotherapie bij hun afstudeeronderzoek. Zij is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Twee keer per jaar verzorgt zij cursussen pediatric physical therapy aan de University of Gondar, Ethiopie.

Margo van Hartingsveldt

 

Margo van Hartingsveldt is ergotherapeut en is ruim 25 jaar als kinderergotherapeut werkzaam geweest. Sinds 1 april 2011 werkt zij als opleidingsmanager van de opleiding Ergotherapie en lector Ergotherapie – Participatie en Omgeving van het kenniscentrum ACHIEVE, domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is in 2014 gepromoveerd op het ontwikkelen van een screeningsinstrument, de Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC), voor oudste kleuters om te evalueren of zij startklaar zijn voor het schrijfonderwijs in groep drie. Zij is medeauteur van drie boeken over de observatie van het (voorbereidend) schrijven: de Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) (2006), de Standaard Observatie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden (SOESSS) (2000) en de SOESSS voor Volwassenen (SOESSS-V) (2006) en is eerste auteur van het Profiel specialisatie kinderergotherapie (2015). Zij geeft regelmatig studiedagen over schrijven en assessment in Nederland en België en is medeorganisator van de studiedagen ‘Kansen voor kinderen met schrijfproblemen’. Verder is zij is betrokken bij ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland als voorzitter van de adviesgroep Kind & Jeugd.

Annelies de Hoop

 

 

Annelies de Hoop is kinderergotherapeut. Na ruim 20 jaar als behandelaar in de kinderrevalidatie en adviseur in de ambulante dienst van een cluster 3 school, werkt zij sinds 2014 als consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband PO in Tilburg (Plein013). Zij heeft in 2015 een onderwijsmaster afgerond, met als specialisatie gedrag. Als consulent ondersteunt zij leerkrachten in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en motoriek. Onderzoek naar motivatie en zelfsturing van leerlingen en de vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk heeft haar specifieke aandacht. Zij heeft naast haar baan als consulent een eigen bedrijf, X11 ergotherapie&onderwijs, van waaruit zij trainingen verzorgd in zorg en onderwijs. 

Ingrid van Bommel

 

 

Ingrid van Bommel is kinderfysiotherapeut en heeft ruim 30 jaar ervaring in de behandeling van kinderen met schrijfproblemen binnen zowel de 1e als 2e lijn. 

Ze werkt ze als docent binnen de kinderfysiotherapie opleiding in Breda, de Master SEN in Den Bosch, Universiteit Gent, Pearson Academie in Amsterdam en doet verschillende onderzoeksactiviteiten op het gebied van schrijven (o.a. mede auteur ES 'Kinderen met motorische schrijfproblemen' , SOS-2-NL & SASS). Daarnaast zit ze in de werkgroep DCD 1ste lijn van de NVFK, is intervisie coach en verantwoordelijk voor het label motoriek van het onderwijstijdschrift " De wereld van het Jonge Kind" (HJK).

Marie-Jose de Ridder

 

Marie-Jose de Ridder werkt als docent bij Fontys Hogescholen. Zij doceert en ontwikkelt modules motoriek voor de Masteropleiding van het  Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij begeleidt studenten bij het doen van onderzoek. Daarnaast werkt zij als onderwijsadviseur voornamelijk op het gebied van taal/lezen en motoriek. Zij is als gecertificeerd List en DENK! begeleider verbonden aan het lectoraat geletterdheid van Hogeschool Utrecht. Vanuit deze projecten heeft zij bijzondere belangstelling voor de koppeling lezen en schrijven. Als onderwijsadviseur krijgt zij vele vragen rondom schrijven en motoriek vooral gesteld door leerkrachten uit de onderbouw.

Als docent krijgt zij vragen die zowel met de motoriek van jonge kinderen als met de motoriek van jong volwassenen te maken hebben.

Mirjam Damen

 

 

Mirjam Damen, zowel ervaringdeskundig (ouder van inmiddels volwassen kinderen met speciale zorg/begeleiding) als professional.

Als je kind een ander beeld laat zien, thuis, op school, dan leeftijdgenootjes dan bedriegt je intuïtie als ouder, je meestal niet. Vaak start dan een moeizaam traject naar , wat is het? welke hulp is nodig? waar is die te vinden? wie? ( Ondersteuning; soms gedurende het hele leven, met accenten in bepaalde levensfasen)

Vanuit die start als ouder, met mijn expertise vanuit mijn vak als leerkracht, ben ik actief geworden zowel landelijk als regionaal bij www.Balansdigitaal.nl

Leerkracht, veel ervaring in de groepen 1,2 waar het aanvankelijk/voorbereidend schrijven expliciet aandacht krijgt. Ervaring als RT-er, master-sen met leerlingen met DCD, Duchenne en  cerebrale parese AD(H)D, Dyslexie, Rekenproblematiek.

Rijn van de Rozenberg

 
 

 

Rijn van de Rozenberg is schoolondersteuner en schrijfspecialist bij samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. 

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in diverse vormen van speciaal onderwijs maakte hij in 1999 de overstap naar de dienst ambulante begeleiding van de Sint Maartenschool. In 2005 en 2006 volgde hij de opleiding “Schrijven met pen en toets” aan de IPABO in Amsterdam. Ruim 15 jaar biedt hij hulp aan leerlingen met schrijfproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Gedurende een periode van ruim 4 jaar was hij als gastdocent verbonden aan Fontys voor het geven van de module fijne motoriek en schrijven.

Rijn verzorgt op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs presentaties en workshops gericht op handschriftontwikkeling.

Verder is hij lid van verschillende werkgroepen waaronder de werkgroep “ Schrijven mytylonderwijs.”

Monique van Oers

 

Monique van Oers is ruim 13 jaar werkzaam als opleidingsdocent en vakdocent handschrift en beeldende vorming aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Nadat zij eerst 10 jaar op locatie Eindhoven heeft gewerkt, is zij sinds 3,5 jaar verbonden aan locatie Tilburg. Monique ontwerpt modules handschrift en beeldende vorming en verzorgt aanbod aan pabostudenten in zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding. Daarnaast begeleidt zij afstudeeronderzoeken rondom de schrijf- en motorische ontwikkeling van kinderen. Zij zet zich in voor de versterking van kennis en vaardigheden bij aankomende leerkrachten ten aanzien van de (fijn)motorische ontwikkeling van kinderen.

Maud lapien

Maud Lapien is werkzaam als motorisch specialist op een Montessori basisschool waar zij verantwoordelijk is voor de motoriekeducatie voor leerkrachten en ouders. Op deze basisschool begeleidt zij kinderen die uitvallen op zowel de fijne als grove motoriek. Maud is ook docent handschriftonderwijs en schrifteducatie aan de opleiding Kind en Educatie van Fontys Hogescholen en tevens verzorgt en ontwikkelt zij de modules motoriek voor de masteropleiding van het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen. Maud is auteur van het boek “meer ruimte voor Motoriek”.

Detti Steeman

Detti Steeman is kinderoefentherapeut en heeft in 2016 een onderwijsmaster afgerond met specialisatie begeleiding. Ze is in 1980 als therapeut gestart in het cluster 2 onderwijs voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak/taal problematiek. Op dit moment is ze werkzaam in de eerste lijn waar ze veel kinderen behandeld met motorische schrijfproblemen.  De combinatie van motiveren en spelenderwijs motorische leerstrategieën aanbieden maakt voor haar het coachen van kinderen creatief en uitdagend. Daarnaast is ze werkzaam als docent/stagedocent bij het instituut voor bewegingsstudies bij de Hogeschool Utrecht. Ze is lid van het bestuur van het platform voor kinderoefentherapeuten en begeleidt oefentherapeuten om  kinderoefentherapeut te worden.

 

Simone Feenstra

Simone Feenstra heeft ruim 20 jaar ervaring in het basisonderwijs als leerkracht. Zij is werkzaam in het daltononderwijs en is daarnaast visiteur voor de Nederlandse Dalton Vereniging.

Handschriftonderwijs en handschriftontwikkeling heeft haar interesse gewekt door een nauwe samenwerking met een fysiotherapeut die aan de basisschool, waar zij werkzaam was, is verbonden. Tijdens haar loopbaan kwam zij steeds vaker in contact met slecht leesbare handschriften, leerkrachten die zich niet competent genoeg voelden om hier een verbetering in aan te kunnen brengen. En de verandering die heden ten dagen opgemerkt wordt in de motorische ontwikkeling van kleuters die gevolgen heeft voor het voorbereidend handschriftonderwijs en de voortgang naar groep 3. Dit alles was reden genoeg om tijdens de opleiding Master Pedagogiek dit verder te onderzoeken.


 

Stef van Tuijl

Stef van Tuijl is sinds 2016 actief als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn, waar hij zich toelegt op het behandelen van kinderen met uitdagingen in de bewegingsontwikkeling. Naast zijn werk als therapeut is Stef als docent verbonden aan SchrijvenNL: hij deelt met veel plezier zijn kennis en vaardigheden met kindertherapeuten over onderzoek en behandelen van kinderen met schrijfproblemen. Stef heeft weliswaar een voorliefde voor extreme sporten, maar het motorisch leren in de fijne bewegingen van het schrijven boeit hem sterk. Hij ziet daarbij elke letter als een nieuwe beweging, en het aanleren hiervan is een ideale kans om het motorisch leren volledig tot zijn recht te laten komen. Hij is ervan overtuigd dat aansluiten bij het kind en samen afstemmen belangrijke voorwaarden zijn om schrijfproblematiek effectief te verhelpen. Samenwerking met docenten is daarbij van essentieel belang.

 

 
 
 
 
 

Stel uw vraag

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode