Over ons

Over ons

13-11-2014 10:55
SchrijvenNL bestaat uit professionals vanuit verschillende disciplines. 

 

Ria Nijhuis- van der Sanden

Prof.dr. Ria Nijhuis-van der Sanden was vanaf 1976 werkzaam als kinderfysiotherapeut in haar eigen praktijk te Almelo. In die periode werd intensief samengewerkt met het onderwijs adviescentrum, de schoolartsendienst, het Riagg, het medisch kinderdagverblijf De Reggeberg en diverse scholen voor buitengewoon onderwijs. Dit resulteerde in 1982 in de oprichting van de eerste school voor In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK-school). Uit die tijd stammen ook de eerste cursussen voor leerkrachten om het bewegings- en schrijfonderwijs op scholen te verbeteren. Nadat zijj een studie startte aan de Open Universiteit ging zij in 1993 in het Radboud Universitair Medisch Centrum werken waar zij tot 2011 werkte als hoofd van de afdeling Kinderfysiotherapie. Schrijfproblemen bleven centraal staan in de patiëntenzorg en het onderwijs. En samen met de afdeling Ergotherapie Margot van Hartingsveldt en Anneloes Zeillemaker werden na – en bijscholingsmodules opgezet voor kinderergo- en kinderfysiotherapeuten. In 1995 werd de opleiding voor Kinderfysiotherapie Avans+ opgestart in Breda waar het leren schrijven een belangrijke onderwijsmodule bleef. In 2000 verscheen het eerste boek Kinderfysiotherapie met als redacteurs Ron van Empelen, Ria Nijhuis-van der Sanden en Annelies Hartman. Inmiddels zijn in 2006 en in 2013 een herdruk verschenen. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universitet in Nijmegen op een onderzoek naar motorische problemen bij het Syndroom van Turner en ook in dit onderzoek stonden schrijftaken centraal. Zij is mede auteur van de Richtlijn Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen die in 2011 verscheen. Sinds 2009 is zij Hoogleraar Paramedische Wetenschappen bij de afdeling IQ healthcare en de Afdeling Revalidatie in het Radboud Universitair Medisch Centrum.  

Anneloes Overvelde

Anneloes is kinderfysiotherapeut en heeft jarenlange praktische ervaring in de eerste lijn. Zij is in 2013 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op experimenteel onderzoek naar het leren schrijven bij goede en zwakke schrijvers. Haar vervolgonderzoek is gericht op motorisch leren van vaardigheden en van schrijven in het bijzonder. Zij is eerste auteur van het KNGF Evidence Statement Kinderen met motorische schrijfproblemen, en van het hoofdstuk Schrijfproblemen in het handboek Kinderfysiotherapie (2013). Daarnaast begeleidt zijn master studenten kinderfysiotherapie bij hun afstudeeronderzoek. Zij is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Twee keer per jaar verzorgt zij cursussen pediatric physical therapy aan de University of Gondar, Ethiopie.

Margo van Hartingsveldt

Margo van Hartingsveldt is ergotherapeut en is ruim 25 jaar als kinderergotherapeut werkzaam geweest. Sinds 1 april 2011 werkt zij als opleidingsmanager van de opleiding Ergotherapie en lector Ergotherapie – Participatie en Omgeving van het kenniscentrum ACHIEVE, domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is in 2014 gepromoveerd op het ontwikkelen van een screeningsinstrument, de Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC), voor oudste kleuters om te evalueren of zij startklaar zijn voor het schrijfonderwijs in groep drie. Zij is medeauteur van drie boeken over de observatie van het (voorbereidend) schrijven: de Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) (2006), de Standaard Observatie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden (SOESSS) (2000) en de SOESSS voor Volwassenen (SOESSS-V) (2006) en is eerste auteur van het Profiel specialisatie kinderergotherapie (2015). Zij geeft regelmatig studiedagen over schrijven en assessment in Nederland en België en is medeorganisator van de studiedagen ‘Kansen voor kinderen met schrijfproblemen’. Verder is zij is betrokken bij ontwikkelingen binnen de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland als voorzitter van de adviesgroep Kind & Jeugd.

Annelies de Hoop

 

 

Annelies de Hoop is kinderergotherapeut. Na ruim 20 jaar als behandelaar in de kinderrevalidatie en adviseur in de ambulante dienst van een cluster 3 school, werkt zij sinds 2014 als consulent passend onderwijs bij het samenwerkingsverband PO in Tilburg (Plein013). Zij heeft in 2015 een onderwijsmaster afgerond, met als specialisatie gedrag. Als consulent ondersteunt zij leerkrachten in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en motoriek. Onderzoek naar motivatie en zelfsturing van leerlingen en de vertaalslag naar de dagelijkse onderwijspraktijk heeft haar specifieke aandacht. Zij heeft naast haar baan als consulent een eigen bedrijf, X11 ergotherapie&onderwijs, van waaruit zij trainingen verzorgd in zorg en onderwijs. 

Johannes Noordstar

 

Johannes Noordstar is kinderoefentherapeut, pedagoog en klinisch gezondheidswetenschapper. Hij werkt als docent aan de Hogeschool Utrecht (opleidingen oefentherapie en fysiotherapie) en de Universiteit Utrecht (pedagogische wetenschappen). Daarnaast werkt hij nog één dag in de week in een praktijk voor kinderoefentherapie. Hij heeft zich de laatste jaren met name gespecialiseerd in het (motorisch) zelfbeeld van kinderen. Zijn promotieonderzoek ging dan ook over de ontwikkeling van, en associaties tussen, het motorisch functioneren, het (motorisch) zelfbeeld en de fysieke activiteit bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met DCD. Naast SchrijvenNL zit hij in het bestuur van het Platform Kinderoefentherapie.

 

Ingrid van Bommel

 

 

Ingrid van Bommel is kinderfysiotherapeut en heeft ruim 25 jaar ervaring in de behandeling van kinderen met schrijfproblemen binnen zowel de 1e als 2e lijn. Ze werkt 1 dag in de week binnen Fitaal te Drachten. 

Daarnaast werkt ze als docent binnen de kinderfysiotherapie opleiding in Breda, de Master SEN in Den Bosch, geeft verschillende trainingen binnen de Pearson Academie en doet verschillende onderzoeksactiviteiten op het gebied van schrijven (o.a. mede auteur ES 'Kinderen met motorische schrijfproblemen' en SOS-2-NL). Daarnaast zit ze in de werkgroep DCD 1ste lijn van de NVFK, is intervisie coach en verantwoordelijk voor het label motoriek van het onderwijstijdschrift " De wereld van het Jonge Kind" (HJK).

 

Marie-Jose de Ridder

Marie-Jose de Ridder werkt als docent bij Fontys Hogescholen. Zij doceert en ontwikkelt modules motoriek voor de Masteropleiding van het  Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij begeleidt studenten bij het doen van onderzoek. Daarnaast werkt zij als onderwijsadviseur voornamelijk op het gebied van taal/lezen en motoriek. Zij is als gecertificeerd List en DENK! begeleider verbonden aan het lectoraat geletterdheid van Hogeschool Utrecht. Vanuit deze projecten heeft zij bijzondere belangstelling voor de koppeling lezen en schrijven. Als onderwijsadviseur krijgt zij vele vragen rondom schrijven en motoriek vooral gesteld door leerkrachten uit de onderbouw.

Als docent krijgt zij vragen die zowel met de motoriek van jonge kinderen als met de motoriek van jong volwassenen te maken hebben.

Mirjam Damen

Mirjam Damen, zowel ervaringdeskundig (ouder van inmiddels volwassen kinderen met speciale zorg/begeleiding) als professional.

Als je kind een ander beeld laat zien, thuis, op school, dan leeftijdgenootjes dan bedriegt je intuïtie als ouder, je meestal niet. Vaak start dan een moeizaam traject naar , wat is het? welke hulp is nodig? waar is die te vinden? wie? ( Ondersteuning; soms gedurende het hele leven, met accenten in bepaalde levensfasen)

Vanuit die start als ouder, met mijn expertise vanuit mijn vak als leerkracht, ben ik actief geworden zowel landelijk als regionaal bij www.Balansdigitaal.nl

Leerkracht, veel ervaring in de groepen 1,2 waar het aanvankelijk/voorbereidend schrijven expliciet aandacht krijgt. Ervaring als RT-er, master-sen met leerlingen met DCD, Duchenne en  cerebrale parese AD(H)D, Dyslexie, Rekenproblematiek.

Rijn van de Rozenberg

 
 

Rijn van de Rozenberg is schoolondersteuner en schrijfspecialist bij samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. 

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in diverse vormen van speciaal onderwijs maakte hij in 1999 de overstap naar de dienst ambulante begeleiding van de Sint Maartenschool. In 2005 en 2006 volgde hij de opleiding “Schrijven met pen en toets” aan de IPABO in Amsterdam. Ruim 15 jaar biedt hij hulp aan leerlingen met schrijfproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Gedurende een periode van ruim 4 jaar was hij als gastdocent verbonden aan Fontys voor het geven van de module fijne motoriek en schrijven.

Rijn verzorgt op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs presentaties en workshops gericht op handschriftontwikkeling.

Verder is hij lid van verschillende werkgroepen waaronder de werkgroep “ Schrijven mytylonderwijs.”

Monique van Oers

 

Monique van Oers is ruim 13 jaar werkzaam als opleidingsdocent en vakdocent handschrift en beeldende vorming aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Nadat zij eerst 10 jaar op locatie Eindhoven heeft gewerkt, is zij sinds 3,5 jaar verbonden aan locatie Tilburg. Monique ontwerpt modules handschrift en beeldende vorming en verzorgt aanbod aan pabostudenten in zowel de voltijd- als de deeltijdopleiding. Daarnaast begeleidt zij afstudeeronderzoeken rondom de schrijf- en motorische ontwikkeling van kinderen. Zij zet zich in voor de versterking van kennis en vaardigheden bij aankomende leerkrachten ten aanzien van de (fijn)motorische ontwikkeling van kinderen.

Sabrine van Everdingen

 

Sabrine van Everdingen heeft na haar opleiding op de pedagogische Academie te Steenwijkerwold, onderwijskunde gestudeerd aan de RUG. Zij stond jaren voor de klas in het basisonderwijs en heeft een M.O. leraren schoonschrijven eerste graad. Vanaf 1991 is zij werkzaam als leraar handschriftonderwijs en schrifteducatie aan de KPZ te Zwolle. Tevens is zij opleider en examinator bij de VLSM, lid van het landelijke Pabo- netwerk Leraren Handschriftonderwijs, lid van het Platform Hand- schriftontwikkeling en medeauteur van verschillende publicaties over handschrift(onderwijs). Waaronder: Proeve van een leerplan schrijven (1996), Schrijven kun je leren (1999), Schrijven in woord en beeld (2009) en verschillende artikelen.